در جهان امروز هر گونه مقاومت در برابر تغییر به معنای پذیرش شکست است

خوش آمدید

نظام عرضه و تقاضا بر اساس نیازملموس و گوشزد شده طی سالیان پس از انقلاب اسلامی به ویژه در تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری در خصوص ارتباط معنی دار و پیوند صنعت و دانشگاه طراحی گردیده و به نظر می رسد با توجه به سابقه و جایگاه دانشگاه تهران در نظام آموزش عالی کشور، زمان آن است که با حرکتی تحولی و سریع و با استمداد از تجارب ذی قیمت اساتید مجرب خود و مجموعه صنعت کشور بتواند گام نخست را به صورت عملی و ساختار یافته در این مسیر بپیماید. حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان و تحول مالی و ایجاد ثروت در جامعه در گرو این پیوند نظام یافته در بعد ملی و حتی بین المللی است. به عبارتی این طرح را بایستی متضمن دور صحیح گردونه سیستماتیک تخصیص و تزریق مالی به طرح های پژوهشی و تاثیر گذاری آنها در ایجاد ثروت در مجموعه ها دانست.
در این نظام مبنای عرضه تحقیقات انجام شده در دانشگاه و تقاضا بر اساس نیازهای موجود در صنعت، فرهنگ، اقتصاد، خدمات تعریف گردیده است. توجه به این نکته ضروری است که گرچه تقاضا در اغلب موارد پیش برنده و تعیین کننده نوع عرضه است ولی زمانی که عرضه ماهیت نوآوری به خود بگیرد می تواند تعیین کننده و یا ایجاد کننده تقاضا باشد. به عبارت دیگر ایجاد بستر نوآوری در دانشگاه ها می تواند جهت دهنده عرصه های صنعت، فرهنگ، اقتصاد، خدمات در جامعه گردد.
به منظور پیاده سازی نظام عرضه و تقاضا در دانشگاه تهران دبیرخانه عرضه و تقاضا زیر نظر معاونت پژوهشی دانشگاه تعریف شده است. این دبیرخانه از طرف عرضه در محدوده دانشگاه تهران و از نظر تقاضا در سطج کشور و در مرحله بعد در سطح بین المللی فعالیت خواهد داشت. مباحث مورد نظر از حیث عرضه و تقاضا در موضوعات اجرایی صنعت، فرهنگ، اقتصاد و خدمات محدود می گردد. این دبیرخانه دارای دستورالعمل اجرایی بوده و مجموعه ای از فعالیت ها در قالب بخش های اجرایی انجام خواهد داد.نکته اساسی و مهم در سیاستهای اجرایی دبیرخانه استفاده بهینه از توانایی همه قسمت های دانشگاه در تمام زمینه ها می باشد. این دبیرخانه تمام تلاش خود را برای ساماندهی عرضه و تقاضا با استفاده از همکاری و همدلی کلیه بخش های دانشگاه خواهد کرد.

خوش آمدید