در جهان امروز هر گونه مقاومت در برابر تغییر به معنای پذیرش شکست است


جستجو