در جهان امروز هر گونه مقاومت در برابر تغییر به معنای پذیرش شکست است

خوش آمدید

عرضه و تقاضا بر اساس نيازملموس و گوشزد شده طي ساليان پس از انقلاب اسلامي به ويژه در تاکيدات مکرر مقام معظم رهبري در خصوص ارتباط معني دار و پيوند صنعت و دانشگاه طراحي گرديده و به نظر مي رسد با توجه به سابقه و جايگاه دانشگاه تهران در نظام آموزش عالي کشور، زمان آن است که با حرکتي تحولي و سريع و با استمداد از تجارب ذي قيمت اساتيد مجرب خود و مجموعه صنعت کشور بتواند گام نخست را به صورت عملي و ساختار يافته در اين مسير بپيمايد.

 

دبيرخانه عرضه و تقاضاي علم و فناوري
به منظور پياده سازي نظام عرضه و تقاضا در دانشگاه تهران دبيرخانه عرضه و تقاضا تحت نظر معاونت پژوهشي دانشگاه تعريف شده است. اين دبيرخانه از طرف عرضه در محدوده دانشگاه تهران و از نظر تقاضا در سطح کشور و در مرحله بعد در سطح بين المللي فعاليت خواهد داشت. مباحث مورد نظر از حيث عرضه و تقاضا در موضوعات اجرايي صنعت، فرهنگ، اقتصاد و خدمات محدود مي گردد. اين دبيرخانه داراي دستورالعمل اجرايي بوده و    مجموعه اي از فعاليت ها را در قالب بخش هاي اجرايي انجام خواهد داد.نکته اساسي و مهم در سياستهاي اجرايي دبيرخانه استفاده بهينه از توانايي همه قسمت هاي دانشگاه در تمام زمينه ها مي باشد. اين دبيرخانه تمام تلاش خود را براي ساماندهي عرضه و تقاضا با استفاده از همکاري و همدلي کليه بخش هاي دانشگاه خواهد نمود.

در اين نظام مبناي عرضه تحقيقات انجام شده در دانشگاه و تقاضا بر اساس نيازهاي موجود در صنعت، فرهنگ، اقتصاد، خدمات تعريف گرديده است. توجه به اين نکته ضروري است که گرچه تقاضا در اغلب موارد پيش برنده و تعيين کننده نوع عرضه است ولي زماني که عرضه ماهيت نوآوري به خود بگيرد مي تواند تعيين کننده و يا ايجاد کننده تقاضا باشد. به عبارت ديگر ايجاد بستر نوآوري در دانشگاه ها مي تواند جهت دهنده عرصه هاي صنعت، فرهنگ، اقتصاد، خدمات در جامعه گردد.

 

اهداف

به طور کلي مي توان اهداف کليدي اين نظام را به شرح ذيل برشمرد:


-سطح ملي

 • کمک به تحقق افق ايران 1404 در ابعاد علمي، فرهنگي، صنعتي و اجتماعي
 • حرکت در مسير تحقق نقشه جامع علمي کشور و برنامه پنجم توسعه
 • شناسايي توان ها و ظرفيت هاي موجود و ناشناخته  براي اتصال صنعت و دانشگاه
 • پر کردن خلاهاي موجود در تقاضا با شناسايي و عرضه از داخل و خارج کشور
 • پر کردن تقاضاي کشور در زمينه هاي صنعت، فرهنگ، اقتصاد،خدمات بر اساس پتانسيل هاي دانشگاه

-سطح دانشگاهي (عرضه)

 • ايجاد الگويي نظام مند در اين زمينه براي ساير دانشگاهها
 • ساماندهي و نظم دهي به تعامل دانشگاه با حوزه هاي صنعت ، فرهنگ، اقتصاد، خدمات
 • بکارگيري و ساماندهي اساتيد بازنشسته در خوشه بندي هاي مراکز تحقيقاتي
 • کمک به تدوين پرونده پژوهشي اساتيد براي ارتقاي علمي
 • تعيين ظرفيت هر استاد به ريال براي تعريف طرح هاي يژوهشي و تحقيقاتي

 

-سطح جامعه شامل صنعت، فرهنگ، اقتصاد، خدمات ( تقاضا)

 • حرکت در مسير تحقق ايجاد ارزش افزوده ثروت در صنعت، اقتصاد و خدمات
 • هدفمند شدن بخش هاي صنعت، فرهنگ، اقتصاد، خدمات براي استفاده از ظرفيت هاي دانشگاه و عدم سردرگمي
 • ايجاد انگيزه براي هزينه کرد در طرح  ها و پژوهش ها
وظايف
 • شناسايي، مذاکره و دريافت پرپوزال ها از طرفين عرضه و تقاضا
 • شناسايي ايده ها ويافته هاي پژوهشي با قابليت توسعه صنعت،فرهنگ،اقتصاد، خدمات از ميان تحقيقات انجام شده در بخش هاي مختلف تحقيقاتي
 • ايجاد ارتباط نزديک بين پژوهشگران، واحدهاي تحقيق و توسعه، پژوهشگاه ها و واحدهاي پژوهشي با بازارها و متقاضياني که نيازهاي خود را اعلام کنند
 • اولويت بندي يافته هاي پژوهشي در حوزه هاي مختلف با توجه به مطالعات بازار، نيازهاي متقاضيان، امکان سنجي هاي سرمايه گذاري و قابليت هاي رقابت پذيري
 • ترسيم نقشه راه با توجه به درخواست هاي مطرح شده از بخش هاي مختلف صنعت ، فرهنگ، اقصاد ،خدمات
 • پيگيري طرح ها تا حصول نتيجه مطلوب
برنامه هاي راهبردي

 

رديف عنوان برنامه هدف کلي
1 طرح هاي کلان تدوين، مديريت کلان و نظارت بر اجراي کلان طرح هاي دانشگاه
2 طرحهاي کاربردي برنامه ريزي و سياستگذاري جهت ارتقاء و توسعه طرح هاي کاربردي دانشگاه
3 دبيرخانه هماهنگي ارتباط دانشگاه، صنعت و جامعه ارتباط با دستگاه ها، سازمان ها و ستاد هاي بيروني دانشگاه و جذب کلان طرح، طرح هاي خرد، اعتبارات پژوهشي و ارتباط با متقاضيان علم و فناوري در سطوح مختلف با بهره گيري از توانمنديهاي موجود در کلينيک جامع صنعت و معدن، کميته هاي راهبردي و نمايندگان معين دانشگاه
4 برنامه جامع تحقيقات اساتيد جهت دهي برنامه جامع اساتيد براي رسيدن به بهترين عرضه
5 روابط عمومي ايجاد زير ساخت ها و اطلاع رساني دقيق و به موقع از عرضه و تقاضاي علم و فناوري در دانشگاه تهران

 

جايگاه نظام عرضه و تقاضاي علم و فناوري در دانشگاه تهران

 خوش آمدید

بخشهاي مرتبط با دبيرخانه عرضه و تقاضاي علم و فناوري

 خوش آمدید

نمودار فرآيندي دبيرخانه عرضه و تقاضاي علم و فناوري

 خوش آمدید

فرايند مديريت طرحهاي کاربردي در دبيرخانه

 خوش آمدید

 

بازدید کننده عزیز, شما هنوز به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.